สมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
 

Tel & Fax : 0 2218 8668
 

EMAIL :  cudentalumni@gmail.com