จัดการข้อมูลสมาชิกกรอกเลขที่ใบอนุญาติ/เลขที่บัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลแจ้งแก้ไข

- เลขใบอนุญาติ

- เลขบัตรประจำตัวประชาชน